چای دو غزال مشکی اعلا و خوش عطر

چای دو غزال مشکی اعلا و خوش عطر
Rate this post

چای دو غزال مشکی بسیار عالی می باشدﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای دو غزال و ﻓﺮوش عمده چای دو غزال مشکی بصورت عمده ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ سایت  آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در تماس باشید. کارخانه چای دو غزال در کرج و تهران دارای نمایندگی فروش است ﻗﯿﻤﺖ چای دو غزال مشکی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ و مقرون به صرفه تر است.

چای دو غزال مشکی اعلا و خوش عطر
چای دو غزال مشکی

 

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش چای دو غزال مشکی

ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دوست داشتنی آسیاها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ ﺣﺮف زیادی درﺑﺎره آن هست ﺑﻌﻀﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﺿﺮر دارد ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن آن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ.

وﻟﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎن اﻧﺪﯾﺸﮑﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭼﺎی دارای سه نوع ﻧﻮع آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﻔﯿﺪ برای بدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﺪه آن ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در روز ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد ی که چای نمی نوشند  5 درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ دﭼﺎر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻠﯿﻪ می ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش چای دو غزال مشکی در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮔﯿﻼن ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺻﻔﻬﺎن اﻫﻮاز ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻬﺪ ﺷﯿﺮاز ﻣﺎزﻧﺪران .. داﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﯾﺰ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﭼﺎی  ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش چای دو غزال مشکی
چای دو غزال مشکی

ﻗﯿﻤﺖ چای دو غزال مشکی در ﺑﺎزار

چای  دو غزال  مشکی در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭼﺎی دوﻏﺰال ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﻋﺪه ای ﭼﺎی را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺎدی آور ﺑﻮدن و داﺷﺘﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن ﻣﯽ ﻧﻮﺷﻨﺪ.آیا چای دارای محرک است؟

ﺑﻠﻪ ﭼﺎی ﺗﺎ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از دم ﮐﺸﯿﺪن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﺤﺮک ﺑﻮدن دارد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ﺧﺎﺻﯿﺖ آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن دارد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ و 5 از دﻗﯿﻘﻪ دم ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﭼﺎی ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای دو غزال و ﻓﺮوش عمده چای دو غزال در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ چای دو غزال مشکی در ﺑﺎزار
چای دو غزال مشکی

 

ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ ﭼﺎی ﻫﺎ

ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ مفید و دارای خواص دارای ویژه ای اﺳﺖ.

ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮﺧﺎﺻﯿﺖ ﻫﺎی آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن و ﺷﺎدی آور در ﻫﻀﻢ ﻏﺪا و در و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪی از ﺟﻤﻠﻪ

  • ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
  • آﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
  • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﻮی ﺑﺪ دﻫﺎن
  • ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه
  • ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﺎرﮐﺴﯿﻨﺴﻮن
  • رﻓﻊ اﺳﺘﺮس و ﺧﺴﺘﮕﯽ
  • ﮐﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﭘﯿﺮی
  • اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
  • ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آﻟﺰاﯾﻤﺮ

….ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﭼﺎی از ﺟﻤﻠﻪ چای دوغزال مشکی در ﻃﻌﻢ و ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هفت =