خرید چای گروس از درب کارخانه

خرید چای گروس

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﮔﺮوس و خرید عمده چای گروس اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.خرید چای گروس اﻋﻼ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.

 

خرید چای گروس بصورت عمده

ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﮔﺮوس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺎره
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ۵۰۰گرمیﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ ۱۰۰گرمی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘ ﻪ ۵۰۰ﮔﺮﻣﯽ
  • ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • ﭼﺎی شکسته ﻻﻫﯿﺠﺎن

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ… ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ خرید چای گروس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

خرید چای گروس و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

خرید چای ممتاز شمال

ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻤﺎل ﯾﮑﯽ ازﭼﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖاست ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ شود و ﺑﻪ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﺷﻬﺮت دارد در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﺎی، چای ایرانی بخاطر ﺧﻮش ﻋﻄﺮ و طعم بودن، ﺧﺎﻟﺺبودن، رﻧﮓ زیبای که دارد فروشش بالاست و از بین چای های ایرانی چای رفاه لاهیجان و گروس و ممتاز طرفداران خاصی دارند.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ خرید چای گروس و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز و رفاه لاهیجان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ واداره ﺟﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﭘﺮداز و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت ﻗﺼﺪ دارﯾﺪﮐﻪ  ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ های وﯾﮋه در ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی ۲۵و ۵۰ ﻋﺪدی ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ خرید چای گروس و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ فروش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی ایران در تماس باشید.

خرید چای گروس
خرید چای گروس

قیمت چای گروس

ﻗﯿﻤﺖ خرید چای گروس و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس وآﺧﺮین ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم