خرید چای گروس از درب کارخانه

خرید چای گروس
Rate this post

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﮔﺮوس و خرید عمده چای گروس اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.خرید چای گروس اﻋﻼ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.

 

خرید چای گروس بصورت عمده

ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﮔﺮوس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺎره
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه 500گرمیﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ 100گرمی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘ ﻪ 500ﮔﺮﻣﯽ
  • ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • ﭼﺎی شکسته ﻻﻫﯿﺠﺎن

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ… ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ خرید چای گروس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

خرید چای گروس و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

خرید چای ممتاز شمال

ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻤﺎل ﯾﮑﯽ ازﭼﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖاست ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ شود و ﺑﻪ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی ﺷﻬﺮت دارد در ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﭼﺎی، چای ایرانی بخاطر ﺧﻮش ﻋﻄﺮ و طعم بودن، ﺧﺎﻟﺺبودن، رﻧﮓ زیبای که دارد فروشش بالاست و از بین چای های ایرانی چای رفاه لاهیجان و گروس و ممتاز طرفداران خاصی دارند.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ خرید چای گروس و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز و رفاه لاهیجان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ واداره ﺟﺎت ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎرﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﭘﺮداز و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت ﻗﺼﺪ دارﯾﺪﮐﻪ  ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺗﺨﻔﯿﻒ های وﯾﮋه در ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﮐﺎرﺗﻦ ﻫﺎی 25و 50 ﻋﺪدی ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ خرید چای گروس و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ فروش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی ایران در تماس باشید.

خرید چای گروس
خرید چای گروس

قیمت چای گروس

ﻗﯿﻤﺖ خرید چای گروس و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس وآﺧﺮین ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 12 =