خرید چای سبز نیوشا از درب کارخانه

خرید چای سبز نیوشا از درب کارخانه

خرید چای سبز نیوشا  از درب کارخانه ﺑﺮای اطلاع از قیمت چای سبز و خرید عمده چای سبز نیوشا، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺑﺎ مدیر سایت آقای جهان تیغ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲در ارتباط ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در ﺗﻬﺮان، ﮔﯿﻼن ﻣﺎزﻧﺪران و رﺷﺖ بفروش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

خرید چای سبز نیوشا از درب کارخانه
خرید چای سبز نیوشا

خرید چای سبز نیوشا در بازار

خرید چای سبز نیوشا ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﭘﯿﺪا کنید.

اﮔﺮ اﻫﻞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ و خرید چای سبز نیوشا ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ داری ﺑﻮدن ﺧﻮاص ﺷﮕﻒ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام و ﻻﻏﺮی زﯾﺒﺎی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ… ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﭼﺎی ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺪارو ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

خرید چای سبز نیوشا در بازار
خرید چای سبز نیوشا

لیست قیمت چای سبز نیوشا

ﺑﺮای خرید چای سبز نیوشا ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺳﺒﺰ و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ

وﻟﯽ ﺑﺮای اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ چای سبز نیوشا می توانید

ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش معتبر و کاربلد ﺳﺎﯾﺖ مرکز چای ایران در ارﺗﺒﺎط باشد تا بهترین خرید خود را انجام دهید و خاطره خوشی از مرکز چای ایران داشته باشید.

تاریخچه ی چای سبز نیوشا

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﻧﯿﻮﺷﺎ در ﺳﺎل در ﺳﺎل ۱۳۸۵تاسیس شده است.

ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  ۲۹۱۹۷۳ در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ثبت ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺣﻤﺪ ﻋﯿﻮﺿﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﯿﻮﺷﺎدارﯾﺎن همان شرکت نیوشا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻓﺮد از ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آن ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ۸۰ ساله در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺠﺎرت دارد ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﻮﺷﺎدارﯾﺎن در ﺑﺨﺶ ﭼﺎی ﻫﺎی ﺳﺒﺰ، ﺳﯿﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ادوﯾﻪ ﻫﺎ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ دﻣﻨﻮش ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ و ﭘﻮدرﻫﺎی ﻗﻬﻮه ای ﺑﮑﺮی را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻧﯿﻮﺷﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت و خرید چای سبز نیوشا ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم