خرید چای گلستان قرمز در بازار

خرید چای گلستان

خرید چای گلستان قرمز و ﻓﺮوش چای گلستان قرمز وآﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن قرمز ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ، اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﯿﺮاز … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. خرید چای گلستان قرمز ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮاص داروﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

خرید چای گلستان قرمز از درب کارخانه

ﭼﺎی از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داری آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ آب ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ودر اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و آﺳﯿﺎ و ﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف و ﻣﺤﺒﻮب ﭼﺎی ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺘﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. ﺗﺎ از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ.

خرید چای گلستان
خرید چای گلستان

نمایندگی فروش چای گلستان

ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و خرید چای گلستان و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ودر ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ مدﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﻤﺪه ﭼﺎی از ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد را داشته باشید.

 قیمت چای ترش گلستان در بازار

ﭼﺎی ﺗﺮش ﮔﻠﺴﺘﺎن دارای ﺧﻮاﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

  • ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻓﺸﺎر
  • ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻗﻠﺐ
  • ﺳﺮﺷﺎر ﺑﻮدن از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ c ،
  • ﻣﺤﺎﻓﻆ از ﮐﺒﺪ ،
  • ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ
  • کاهش کلسترول ﺑﺪ ﺧﻮن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ ایمنی
  • ﻫﻀﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻏﺬا
  • ﮐﺎﻫﺶ وزن
  • آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻮدن
  • ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ

می باشد.

موارد منع مصرف چای ﺗﺮش:اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎی ﺗﺮش ﺧﻮداری ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد آن ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺘﯽ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﻣﻐﺰرا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼم آن ﺑﺎﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ و ﺗﺐ ﺑﺮوز ، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ، ﺿﻌﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮔﻠﺴﺘﺎن و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺗﺮش ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎزار و اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﺎی ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم