مرکز چای ایران

چای طعم دار

خرید چای طعم دار ایرانی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ. فروش چای طعم دار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﭼﺎی ﻫﺎی ﺑﺨﺎﻃﺮ زود دم آﻣﺪن ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﺧﻮش ﻋﻄﺮو ﺑﻮ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ  این ﭼﺎی ها ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻌﻢ و وزن و ﻣﺎرک آن دارد ﺧﺮﯾﺪ و  چای طعم دار در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فروش  آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. چای های طعم دار مختلف و متنوعی مانند:

  • چای طعم لیمو
  • لیموﺗﺮش
  • دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ
  • زﻋﻔﺮان
  • طعم گل گاو زبان
  • ارل گری

در بازار موجود می باشد. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ و ﻣﺎرک ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﮔﻠﺴﺘﺎن، دوﻏﺰال، ﺷﻬﺮزاد، ﻣﺎﭼﺎ، ﻣﺎﺳﺎﻻ، ﺳﻮﻓﯿﺎ، ﻣﺤﻤﻮد، اﺣﻤﺪ، ﺗﯿﻤﺎ،ﻧﯿﻮﺷﺎ وﮐﻮﺛﺮ  در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و وزن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ شودﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺮف ﭼﺎی ﻫﺎی ﻃﻌﻢ دار اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﺎی رﻓﺎه ﻻﻫﯿﺠﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺗﯿﻤﻦ و ﮔﺮوس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻃﻌﻢ دار را وارد ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن