مرکز چای ایران

چای گروس

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و خرید و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﮔﺮوس  اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.خرید چای گروس اﻋﻼ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ. ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﮔﺮوس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺎره
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه 500گرمیﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ 100گرمی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘ ﻪ 500ﮔﺮﻣﯽ
  • ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • ﭼﺎی شکسته ﻻﻫﯿﺠﺎن

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ… ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ خرید چای گروس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.خرید و فروش چای گروس در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فروش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

دکمه بازگشت به بالا