خانه / چای گروس

چای گروس

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و خرید و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﮔﺮوس  اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.خرید چای گروس اﻋﻼ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ. ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺮﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روز ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﮔﺮوس ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:

  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﻠﻢ ﺑﻬﺎره
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه 500گرمیﺷﮑﺴﺘﻪ ﮐﻼﺳﯿﮏ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ 100گرمی
  • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘ ﻪ 500ﮔﺮﻣﯽ
  • ﭼﺎی ﻗﻠﻢ ﻻﻫﯿﺠﺎن
  • ﭼﺎی شکسته ﻻﻫﯿﺠﺎن

ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ… ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ خرید چای گروس ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.خرید و فروش چای گروس در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ فروش آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

فروش چای گروس با قیمتی مناسب

فروش چای گروس با قیمتی مناسب

فروش چای گروس اﯾﺮاﻧﯽ، ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮔﺮوس اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪخرید و فروش چای گروس و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖآقای جهان تیغ09102690272 در ارﺗﺒﺎط …

توضیحات بیشتر »

خرید چای گروس از درب کارخانه

خرید چای گروس

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮔﺮوس دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﺗﻬﺮان و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮔﺮوس و ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﮔﺮوس و خرید عمده چای گروس اﯾﺮاﻧﯽ درﺟﻪ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.خرید چای گروس اﻋﻼ و درﺟﻪ ﯾﮏ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ …

توضیحات بیشتر »

قیمت چای گروس در بازار

قیمت چای گروس در بازار

قیمت چای گروس در ﺑﺎزار.ﺑﺮای اﻃﻼع از قیمت چای گروس و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮔﺮوس ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.کارخانه ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮوس  در ﮔﯿﻼن، ﻻﻫﯿﺠﺎن، ﺗﻬﺮان و رﺷﺖ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. فروش چای ایرانی …

توضیحات بیشتر »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم