مرکز چای ایران

چای کوثر

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و روز دﻧﯿﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﭼﺎی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻏﺎت و زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮر ﻣﺎن را ﻓﺮآوری ﮐﺮده است

و آن ﻫﺎ را در ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺎص و وﯾﮋه ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده در زﻣﺴﺘﺎن و در زﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎ و روز ﻫﺎی ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ و اﻧﻔﻼﻧﺰا ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎی ﻫﺎی اﺻﻞ و ﺑﺨﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاص داروﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺼﻞ و آﻣﺪن ﭘﺎﯾﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ: ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ و آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا که حالتیﻣﺜﻞ حالتﺧﺴﺘﮕﯽ و بی حالی و آبریزش بینی و گلو درد به ما دست میدهد. در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﺎی + اﺑﻠﯿﻤﻮه ﺗﺎزه+ ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺠﻮن ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺧﯿﻠﯽ زود ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺎی +ﻟﯿﻤﻮ+ﻋﺴﻞ ﻣﺠﺮای و ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻨﯽ را ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻓﻪ و ﻋﻄﺴﻪ ﻣﺪاوم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﮔﻠﻮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺠﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ روﻧﺪ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺷﺪن ﭼﺎی ﻟﯿﻤﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﻘﺪاری ﻋﺴﻞ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ و اﻃﻼع از قیمت فروش چای کوثر ازﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ مدیرﻓﺮوش سایت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن