خانه / چای شهرزاد

چای شهرزاد

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮآوری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭼﺎیاز دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آسیای ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  • ﭼﺎی ﮐﻠﮑﺘﻪ
  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﺳﯽ ﺗﯽ ﺳﯽ ﮐﻨﯿﺎ
  • ﺳﯿﻼن
  • دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و اﻧﺪازه و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و فروش ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد و درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

خرید و فروش عمده چای شهرزاد از درب کارخانه و اطلاع از قیمت چای شهرزاد می توانید با آقای جهان تیغ 09102690272 مدیر سایت مرکز چای ایران  در ارتباط باشید. کارخانه چای شهرزاد نمایندگی فروش در تهران، شیراز، اهواز، تبریز و اصفهان می باشد.

فروش چای شهرزاد بصورت عمده

فروش چای شهرزاد بصورت عمده

فروش چای شهرزاد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان. برای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد، فروش چای شهرزاد از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ آقای جهان تیغ 09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺸﻬﺪ… ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش دارد. فروش چای …

توضیحات بیشتر »

قیمت چای شهرزاد در بازار

قیمت چای شهرزاد در بازار

قیمت چای شهرزاد از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان. قیمت چای شهرزاد، ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان با مدیریت آقای جهان تیغ 09102690272 اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش در ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻫﻮاز و ﺗﻬﺮان … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. …

توضیحات بیشتر »

خرید چای شهرزاد از درب کارخانه

خرید چای شهرزاد از درب کارخانه

خرید چای شهرزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﺎی در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺮای خرید چای شهرزاد، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ  عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان آقای جهان تیغ 09102690272 در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد در ﺗﺒﺮﯾﺰ، …

توضیحات بیشتر »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم