مرکز چای ایران

چای شهرزاد

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮآوری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭼﺎیاز دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آسیای ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  • ﭼﺎی ﮐﻠﮑﺘﻪ
  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﺳﯽ ﺗﯽ ﺳﯽ ﮐﻨﯿﺎ
  • ﺳﯿﻼن
  • دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و اﻧﺪازه و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و فروش ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد و درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

خرید و فروش عمده چای شهرزاد از درب کارخانه و اطلاع از قیمت چای شهرزاد می توانید با آقای جهان تیغ 09102690272 مدیر سایت مرکز چای ایران  در ارتباط باشید. کارخانه چای شهرزاد نمایندگی فروش در تهران، شیراز، اهواز، تبریز و اصفهان می باشد.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن