مرکز چای ایران

چای سوفیا

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ چای سوفیا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ این کارخانه ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و فروش چای سوفیا ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺪﯾﺮفروش  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ چای سوفیا ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. چای ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﺎی ﻻﯾﺖ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ارال ﮔﺮیﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی 450 ﮔﺮﻣﯽ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی 500 ﮔﺮﻣﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﻮاع محصولات این ﭼﺎی می ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ و دریافت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش این چای ﺑﻪ  لیست قیمت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاجعه ﮐﻨﯿﺪ.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن