خانه / چای سوفیا

چای سوفیا

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ چای سوفیا ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ این کارخانه ﺑﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و فروش چای سوفیا ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺪﯾﺮفروش  ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ چای سوفیا ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. چای ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﺎی ﻻﯾﺖ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ارال ﮔﺮیﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی 450 ﮔﺮﻣﯽ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی 500 ﮔﺮﻣﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﻮاع محصولات این ﭼﺎی می ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ و دریافت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش این چای ﺑﻪ  لیست قیمت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاجعه ﮐﻨﯿﺪ.

قیمت چای سوفیا در بازار ایران

قیمت چای سوفیا در بازار ایران

قیمت چای سوفیا در ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ است.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ، فروش عمده چای سوفیا و اﻃﻼع از قیمت چای سوفیادر ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272 تماس حاصل فرمایید. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﺗﻬﺮان، رﺷﺖ، ﺳﺎری، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش …

توضیحات بیشتر »

چای کله مورچه ای سوفیا بصورت عمده

قیمت چای کله مورچه ای سوفیا بصورت عمده

چای کله مورچه ای سوفیا در سایت مرکز چای ایران.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای کله مورچه ای و ﻓﺮوش عمده چای کله مورچه ای و اطلاع از قیمت چای کله مورچه ای ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑا مدیر ﺳﺎﯾﺖ آقای جهان تیغ 09102690272همراه باشید.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮﻓﯿﺎ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯽ در ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺷﯿﺮاز …

توضیحات بیشتر »

چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار

قیمت چای کیسه ای سوفیا در بازار

چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای کیسه ای سوفیا، ﻓﺮوش عمده چای کیسه ای سوفیا از مرکز چای ایران ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ 09102690272ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.چای سوفیا در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻤﻮ، ﻫﻞ، دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ، ﮔﻞ ﮐﻮﻫﯽ، ﮔﻞ ﯾﺎس و زﻋﻔﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد …

توضیحات بیشتر »
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم