مرکز چای ایران

چای ماچا

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ که دارای خواصی مانند:

  • کاهش تپش ﻗﻠﺐ
  • پایین آوردن ﻓﺸﺎرﺧﻮن
  • ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗﯽ و اضافه وزن
  • برای ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮑﺘﻪ
  •   …

ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖمی باشد .ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺳﻤﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻗﻬﻮه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوه ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺎﭼﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﺎﭼﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ درﻫﻔﺘﻪ ﻣﺪ ﻧﯿﻮرک اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ.از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﭼﺎی ﺳﺒﺰ و ﻣﺰه ﺧﻮب ﺧﻮش ﺑﻮ و ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﯽ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﺎﭼﺎ و ﻟﯿﺴﺖ قیمت چای ماچا و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﺎﭼﺎ در مرکز چای ایران با مدیر فروش این مرکز در ارتباط باشید.

دکمه بازگشت به بالا
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
بستن
بستن