چای جهان طلایی خوش عطر ترین چای

چای جهان طلایی

چای جهان طلایی در اﯾﻦ مرکز موجود می باشد اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ عمده چای جهان طلایی و ﺧﺮﯾﺪ عمده چای جهان طلایی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ با آقای جهان تیغ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ مدیر ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ارتباط بگیرید چای جهان طلایی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ ﺷﯿﺮاز واﻫﻮاز ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.

قیمت فروش چای جهان

چای جهان طلایی در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ زﺑﯿﺎﯾﯽ وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد.

از ﺟﻤﻠﻪ چای جهان ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ فروش ﺑﺴﯿﺎر زیادی دارد

  1.  ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰ۵۰۰ ﮔﺮﻣﯽ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖو اکثر ﺑﺮای ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
  2.  ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎروﺗﯽ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻧﮓ روﺷﻨﯽ ﮐﻪ دارد ﻃﺮﻓﺪارن ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد
  3. ﺗﯽ ﺑﮓ ﻫﺎو چای های کیسه ای ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ۲۵ﻋﺪدی ۵۵ﻋﺪدی و ۱۰۰ﻋﺪدی ﺑﻔﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﯿﺸﺘر ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ چای جهان طلایی ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و ﺟﺰ ﺑﺎ مدیر ﻓﺮوش در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

قیمت فروش چای جهان

خرید چای جهان طلایی

ﭼﺎی ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻌﻄﺮ و ﺧﻮش ﺑﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﻫﺎی ﭼﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ۵۰۰ ﮔﺮﻣﯽ ۱۰۰ ﮔﺮﻣﯽ ۵ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ ۲ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی۲۵ ﻋﺪدی ۴۵ ﻋﺪدی و ۱۰۰ﻋﺪدی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺟﻬﺎن  و ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﺎی ﺟﻬﺎ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

خرید چای جهان طلایی

فروش اینترنتی چای جهان طلایی

ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎم ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ی ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد و و ﺑﻌﺪ آب ﭘﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو از رﯾﺨﺘﻦ آب داغ ﺑﺮ روی ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﻣﻌﻄﺮ ﮔﯿﺎه ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ ﺳﯿﻨﻨﺴﯿﺲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.  چای می باشد یکی از بهترین و خوش طعم ترین چای های چای جهان می باشد. ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﺎی ﺟﻬﺎن ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ  ﻣﺮﮐﺰچای ایران مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم