قیمت چای کوثر در بازار

قیمت چای کوثر در بازار
Rate this post

قیمت چای کوثر درمرکز چای ایران.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ، فروش عمده چای کوثر و اﻃﻼع از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات قیمت چای کوثر ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ09102690272 مراجعه ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش در ﺗﻬﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺘﺶ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺑﺎﻻﺳﺖ.

قیمت چای کوثر در بازار
قیمت چای کوثر

قیمت فروش چای سبز کوثر

ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و ﺗﻤﺎم ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ی ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان اﻋﻼمﻣﯽ ﺷﻮدو اینﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﺪه چای ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﮐﺎرﺗﻨﯽ و کیسه ای ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان به ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ اﻋﻼم ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ قیمت چای کوثر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

قیمت فروش چای سبز کوثر

 

شرکت چای کوثر در ایران

  • ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اﻧﻮاع ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎی از ﺟﻤﻠﻪ:ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه 100ﮔﺮﻣﯽ و500گرمی ﮐﺎرﺗﻨﯽ و ﺗﯽ ﺑﮓ ﻫﺎی:
  • ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ
  •  گروس
  • رفاه لاهیجان
  • محمود
  • احمد
  • دبش
  • دوغزال
  • ……

درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺧﺮﯾﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎی به ویژه ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ درﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه و اطلاع ازقیمت چای کوثر در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اش و ﮐﯿﻔﯿﺖ وﯾﮋه اش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. موسسه ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی در ﺗﻬﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎی ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎ ﻣﻘﺪﺳﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽشود .

شرکت چای کوثر در ایران
قیمت چای کوثر

قیمت چای کوثر در تهران

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ واﻗﻊ در ﺗﻬﺮان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﭼﺎی رادر ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ و وارد ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎی 100ﮔﺮﻣﯽ و 500 ﮔﺮﻣﯽ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛرو قیمت چای کوثر 100 ﮔﺮﻣﯽ و  500 ﮔﺮﻣﯽ در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ قیمت چای کوثر را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه از ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺸﻮﯾﺪ

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =