چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار

قیمت چای کیسه ای سوفیا در بازار

چای کیسه ای سوفیا قیمت در بازار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده چای کیسه ای سوفیا، ﻓﺮوش عمده چای کیسه ای سوفیا از مرکز چای ایران ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.چای سوفیا در ﻃﻌﻢ ﻫﺎ ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻤﻮ، ﻫﻞ، دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ، ﮔﻞ ﮐﻮﻫﯽ، ﮔﻞ ﯾﺎس و زﻋﻔﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، اﻫﻮاز، ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﯿﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دارد.

 

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ چای کیسه ای سوفیا

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ چای کیسه ای سوفیا را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .چای کیسه ای سوفیا از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻗﯿﻤﺖ  این چای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آﻣﺎده ﺧﻮردن ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ چای کیسه ای سوفیا ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .

ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ چای کیسه ای سوفیا
چای کیسه ای سوفیا

ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ

چای ﺳﻮﻓﯿﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع آن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﭼﺎی ﻻﯾﺖ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ارال ﮔﺮیﺳﻮﻓﯿﺎ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ۴۵۰ ﮔﺮﻣﯽ

ﭼﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ۵۰۰ ﮔﺮﻣﯽ ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ می ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ﺳﻮﻓﯿﺎ و دریافت ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺑﻪ  لیست قیمت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاجعه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﺎی وارداﺗﯽ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪ، ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ و ﭼﯿﻦ اﺑﺘﺪا وارد اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ وارد ﮐﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﻼ ﺗﺮﯾﻦ  و با کیفیت ترین ﭼﺎی و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎی را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ و دریافت قیمت فروش چای سوفیا به مرکز چای ایران با ﻣﺪﯾﺮ فروش ﺳﺎﯾﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم