قیمت چای سوفیا در بازار ایران

قیمت چای سوفیا در بازار ایران

قیمت چای سوفیا در ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ است.ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ، فروش عمده چای سوفیا و اﻃﻼع از قیمت چای سوفیادر ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ تماس حاصل فرمایید. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﺗﻬﺮان، رﺷﺖ، ﺳﺎری، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻣﺸﻬﺪ و اﺻﻔﻬﺎن دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

قیمت چای سوفیا در بازار ایران
قیمت چای سوفیا

نمایندگی فروش چای سوفیا

ﭼﺎی ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ از آن در ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻃﺮﻓﺪاران وﯾﮋه ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﺖ واردات ﭼﺎی را دارد وﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﻣﺎ اﯾﺮان ﻫﺎ ﭼﺎی را در اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺮای آراﻣﺶ ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺮان؛

  • ﺗﻬﺮان
  • ﻣﺸﻬﺪ
  • اﺻﻔﻬﺎن
  • کرج

…. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﻐﯿﺮات قیمت چای سوفیا در ﺑﺎزار و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش چای سوفیا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ مدیر فروش سایت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

نمایندگی فروش چای سوفیا
قیمت چای سوفیا

 

چای سوفیا با طعم هل

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺪرن و ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎی را ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﺎ و ﻣﺰه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ.

ﭼﺎی کیسه ای  ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺑﺎ ﻃﻌﻢ ﻫﻞ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻞ آﺳﯿﺎب ﺷﺪه در آن ﻃﻌﻢ ﮔﺲ و ﺑﻮی ﺧﻮﺑﯽ را از ﺧﻮد ﺳﺎﻃﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن زﯾﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻃﻼع از قیمت چای سوفیا با طعم هل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

چای سوفیا با طعم هل
قیمت چای سوفیا

قیمت چای سوفیا فله

ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻟﯿﺴﺖ قیمت چای سوفیا فله

و ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﺎی ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﭼﺎی ﺳﻮﻓﯿﺎ و ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﻓﻌﺎل سایت مرکز چای ایران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﮑﺮ و ﻋﺎﻟﯽ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم