قیمت چای محمود ۵۰۰گرمی

قیمت چای محمود

آخرین تغییرات قیمت چای محمود را در این سایت مشاهده کنید.ﺑﺮای اﻃﻼع از قیمت چای محمود ۵۰۰گرمی و ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ۵۰۰گرمی ، ﻓﺮوش عمده ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد با مدیر سایت آﻗﺎ ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ در ارتباط باشید. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد در ﺗﻬﺮان، ﻣﺸﻬﺪ و ﺗﺒﺮﯾﺰ دارای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ  ﻓﺮوش چای محمود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. محصولات ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد در بسته بندی های مختلفی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد.

 

قیمت چای محمود کوچک

قیمت چای محمود کوچک و درجه یک در اینجاست.

ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد دارای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﺑﺰار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﭼﺎی را دارد.ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﮔﺮم و ﺧﻮش ﻃﻌﻢ و ﻣﻌﻄﺮ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﻌﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ را در ﺧﺎﻃﺮه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺳﭙﺮده اﺳﺖ. و ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻗﯿﻤﺖ فروشﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد و ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ وﺑﺮای اﻃﻼع از ﺗﻐﯿﯿﺮات قیمت چای محمود کوچک ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش سایت آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

 

چای محمود عطری درجه یک

ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻄﺮ ﺧﺎص و وﯾﮋه ﺧﻮد و ﻃﻌﻢ ﺧﻮش ﻃﻌﻢ ﺧﻮد و دم ﮐﺸﯿﺪن ﻓﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دارای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

 • ﭼﺎی ارال ﮔﺮی ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی ۵۰۰گرمی
 • ﭼﺎی ارال ﮔﺮی ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ۲۵۰گرمی
 •  ﭼﺎی ﮐﯿﺴﻪ ای ارال ﮔﺮی ۵۰عددی
 • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه
 • ﭼﺎی ﻗﻠﻤﯽ ۱۰۰گرمی
 • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ
 •  ﭼﺎی ﺑﺎروﺗﯽ زرﯾﻦ ۱۰۰گرمی
 • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﺷﮑﺴﺘﻪ ۱۰۰گرمی
 •  ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻗﻮﻃﯽ ﻓﻠﺰی۵۰۰گرمی
 • ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪ ای ۵۰عددی
 • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
 • ﭼﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ۱۰۰گرمی
 •  ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﯿﺴﻪ ای ۵۰عددی
 • ﭼﺎی ﻫﻞ دار
 • ﭼﺎی ﺟﻌﺒﻪ ﻣﻘﻮاﯾﯽ ۵۰۰گرمی
 • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ ﮐﯿﺴﻪ ای ۵۰ ععدی
 • دﻣﻨﻮش ﮔﯿﺎﻫﯽ ۲۵عددی

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد و ﻓﺮوش ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد و دریافت آخرین قیمت چای محمود معطر ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭼﺎی ﻣﺤﻤﻮد در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ و اﻃﻼع از ﺗﻐﯿﯿﺮات قیمت چای محمود و انواع چای های موجود در ﺑﺎزار ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ آﻗﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﯿﻎ در ارﺗﺒﺎط باشید

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم