فروش چای شهرزاد بصورت عمده

فروش چای شهرزاد بصورت عمده

فروش چای شهرزاد  فروش عمده چای شهرزاد از کارخانه و شرکت چای شهرزاد ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻘﺮون ﺑﺼﺮﻓﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان. برای ﺧﺮﯾﺪ عمده ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد، فروش چای شهرزاد از درب ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ مرکز چای ایران ۰۹۱۰۲۶۹۰۲۷۲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد در ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺸﻬﺪ… ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ فروش دارد.

فروش چای شهرزاد بصورت عمده
فروش چای شهرزاد

فروش چای شهرزاد از درب کارخانه

فروش چای شهرزاد از درب کارخانه توسط مرکز چای ایران انجام می شود.

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎی در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎر ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﺪﮔﺎﻫﺎﯾﺸﺎن دارد ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﻧﻮاع ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد، فروش چای شهرزاد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﯿﺪ.

فروش چای شهرزاد از درب کارخانه
فروش چای شهرزاد

محصولات چای شهرزاد

ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﺪرن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮآوری ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﭼﺎی

از دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺳﺮﺳﺒﺰ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی آسیای ﮐﺮده اﺳﺖ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  • ﭼﺎی ﮐﻠﮑﺘﻪ
  • ﭼﺎی ارل ﮔﺮی
  • ﺳﯽ ﺗﯽ ﺳﯽ ﮐﻨﯿﺎ
  • ﺳﯿﻼن
  • دارﺟﯿﻠﯿﻨﮓ
  • ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎ و اﻧﺪازه و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد، فروش چای شهرزاد و درﯾﺎﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﭼﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.

محصولات چای شهرزاد

لیست قیمت چای شهرزاد

ﭼﺎی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻی ﻫﻢ دارد و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ی از اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭼﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺻﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش ﭼﺎی در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد،فروش چای شهرزاد و اﻃﻼع از ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﺎی ﺷﻬﺮزاد در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺎی اﯾﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت قیمت امروز

آخرین تغییرات قیمت 1401 قیمت روز چای ایرانی و خارجی
همین حالا شماره خود را وارد کنید
ارسال کن
close-link
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم